......සිත්කවි......

ලව් එක

Published by ZuRi under on 1:31 AM

2 comments:

සරත් ලංකාප්‍රිය said... @ September 9, 2011 at 9:52 AM

ඔහොම යනකොට !!

ZuRi said... @ September 24, 2011 at 8:33 AM

ඔහොම යනකොට!! .....අපිට පිස්සු....:D

Post a Comment