......සිත්කවි......

නැවතියන් !

Published by ZuRi under on 1:27 AM

2 comments:

නලිනි චන්දිමා said... @ August 15, 2011 at 3:47 PM

අකීකරු හිතෙන්
වෙන් වෙලා
මම?

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:17 PM

හිත,

මම නවත්තලා.

ඒත් උඹ නෑ වෙනස්වෙලා.

Post a Comment