......සිත්කවි......

අනේ සුසානෝ

Published by ZuRi under on 11:11 AM

මුදා හල මැනවි

Published by ZuRi under on 10:58 AM

....තීරණය....

Published by ZuRi under on 1:14 PM

........සිත අවදිව........

Published by ZuRi under on 12:05 PM

........අවුරුදු පැනය........

Published by ZuRi under on 12:03 PM

.....මිලින වූ පැතුම් පොදිය.....

Published by ZuRi under on 6:39 PM

.....තනිකමේ සොඳුරු බව.....

Published by ZuRi under on 6:35 PM

.....තරවටුව.....

Published by ZuRi under on 6:31 PM

.....මගේ අත්තම්මේ.....

Published by ZuRi under on 6:28 PM

.....මිතුරියකගේ ඉල්ලීමක්.....

Published by ZuRi under on 6:25 PM

.....අතීතය.....

Published by ZuRi under on 6:11 PM

.....මවකගේ පැතුම.....

Published by ZuRi under on 6:02 PM

.....තනිකම.....

Published by ZuRi under on 5:51 PM

.....කඳුල.....

Published by ZuRi under on 5:42 PM

.....සමු ගැනීම.....

Published by ZuRi under on 5:35 PM

.....මතක.....

Published by ZuRi under on 5:06 PM