......සිත්කවි......

.....කඳුල.....

Published by ZuRi under on 5:42 PM

3 comments:

Rythum said... @ April 3, 2010 at 8:41 PM

Lassnata nirmaana karala thiyenawa.

ZuRieL said... @ April 7, 2010 at 10:57 AM

sthuthi obata

Rythum said... @ May 4, 2010 at 11:30 AM

Woow nive one..........

Post a Comment