......සිත්කවි......

....තීරණය....

Published by ZuRi under on 1:14 PM

4 comments:

Sameera Parakkrama said... @ April 21, 2010 at 6:53 PM

Nangiya nice poem. Keep it up

ZuRieL said... @ May 3, 2010 at 5:43 PM

ගොඩාක් ස්තුතියි අයියේ

Chathura Wijekoon|චතුර විජේකෝන් said... @ May 6, 2010 at 12:55 PM

ජීවිතය සක්මනක්
එපා අත් හරින්නට
කොතෙක් දුක් බර වුවත්.....
අයිතියක් නැහැ අත් හරින්නට
ඔබට ඕනෑ වුනත්
ඔය මඟට අකමැතිනම්
තෝරගන්න වෙනත් මඟක්.....

ලස්සන නිර්මාණයක් නංගී...

ZuRi said... @ September 24, 2011 at 8:37 AM

ගොඩාක් ස්තුතියි වටිනා අදස් දැක්වීම ගැන චතුර අයියේ. එකම මඟ මේක විතරයි, විඩාබර උන වෙලාවක හිතට ආපු දෙයක් ලියවුනා.

Post a Comment