......සිත්කවි......

පෙරළිය

Published by ZuRi under on 1:28 AM

2 comments:

නලිනි චන්දිමා said... @ August 15, 2011 at 3:35 PM

හිතන්නට යමක්.
සුරි වෙනස් වෙලා, ටිකක්. :-)

වෙනස අපූරුයි නංගි.

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:14 PM

ටිකක් විතර වෙනස් වෙන්න හිතුවා අක්කි,ගොඩාක් ස්තුතියි.ඒත් ඔය කියල තියෙන විදියට තමයි, තවමත් වැට උඩ. කොට උඩ යන්නෙ නැතිව ඉන්න තමයි ට්‍රයි එක.

Post a Comment