......සිත්කවි......

මුලා ටොපිය

Published by ZuRi under on 1:30 AM

2 comments:

නලිනි චන්දිමා said... @ August 15, 2011 at 3:24 PM

අනුන් මුලා කරන්නට අකමැති, අනුන්ගෙ මුලාවට රැවටෙන්නටත් සූදානම් නැති එකෙක්?
ඌ අමාරුවෙ.

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:12 PM

සහතික ඇත්ත අක්කි.එහෙම උනාට තමන්ගෙ හොඳ දේවල් නැති කරගන්න නරකයි, බොරුවට වංචාවට වැඩි ආයුෂත් නෑනේ.

Post a Comment