......සිත්කවි......

ඔබේ සිත, මගේ සිත

Published by ZuRi under on 9:19 PM

2 comments:

Anonymous said... @ September 26, 2010 at 9:37 AM

මේ අදහස මගේ සිත් ගත්තා. අනෙකාට අගයක් නොමැති වුවද, මට අගනේනම්, මම පිළිසකර කර ගනිම් මගේ සිත... ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න හොඳම ක්‍රමය. ඔබට ජය.

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:53 PM

ස්තුතියි සහෝ. තමන්ගෙ හිසට තමන්ගෙ අතමයි.

Post a Comment