......සිත්කවි......

මා මිය ගිය දිනක

Published by ZuRi under on 6:04 PM

2 comments:

Anonymous said... @ September 26, 2010 at 9:35 AM

බොහොම ඉස්සර මතකයකට මාව අරන් ගියා මේ පදපෙළ. අපූරුයි. ඔබට ජය.

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:45 PM

ස්තුතියි සහෝ ඔබගේ ප්‍රතිචාරයට.

Post a Comment