......සිත්කවි......

බොඳවූ සරසවි සිහිනය...

Published by ZuRi under , on 3:24 PM

2 comments:

නලිනි චන්දිමා said... @ May 28, 2012 at 11:05 PM

හුඟ කාලෙකින් දකින්නෙ සුරිගෙ කව් පෙළක්. වෙනස් මාතෘකාවක් තෝරගෙන. අපූරුයි.

ZuRi said... @ October 25, 2012 at 3:32 PM

ටෑන්කූ අක්කි පැටිස්.කැම්පස් එෆා වෙලා තීන්නේ.

Post a Comment