......සිත්කවි......

විඳින්න... ඇසිල්ලකට

Published by ZuRi under on 8:14 PM

පහන් සිළ

Published by ZuRi under on 8:01 PM

තහනම්

Published by ZuRi under on 10:47 PM

අහිමි කලෙ මට ඔබේ ප්‍රේමය

Published by ZuRi under on 10:19 PM

නොගැලූ ආදර කඳුළ

Published by ZuRi under on 11:10 PM

~~උමතු මා~~

Published by ZuRi under on 8:31 PM

සෙවනැල්ල වෙන්නම්

Published by ZuRi under on 12:00 AM

සිහිනය

Published by ZuRi under on 9:23 PM

ඔබේ සිත, මගේ සිත

Published by ZuRi under on 9:19 PM

මා මිය ගිය දිනක

Published by ZuRi under on 6:04 PM

දිනෙක හමුවූවොත්

Published by ZuRi under on 6:01 PM

ආදරය කවිකර

Published by ZuRi under on 11:51 AM

යාදිනියක

Published by ZuRi under on 11:49 AM

අනේ සුසානෝ

Published by ZuRi under on 11:11 AM

මුදා හල මැනවි

Published by ZuRi under on 10:58 AM

....තීරණය....

Published by ZuRi under on 1:14 PM

........සිත අවදිව........

Published by ZuRi under on 12:05 PM

........අවුරුදු පැනය........

Published by ZuRi under on 12:03 PM

.....මිලින වූ පැතුම් පොදිය.....

Published by ZuRi under on 6:39 PM

.....තනිකමේ සොඳුරු බව.....

Published by ZuRi under on 6:35 PM

.....තරවටුව.....

Published by ZuRi under on 6:31 PM

.....මගේ අත්තම්මේ.....

Published by ZuRi under on 6:28 PM

.....මිතුරියකගේ ඉල්ලීමක්.....

Published by ZuRi under on 6:25 PM

.....අතීතය.....

Published by ZuRi under on 6:11 PM

.....මවකගේ පැතුම.....

Published by ZuRi under on 6:02 PM

.....තනිකම.....

Published by ZuRi under on 5:51 PM

.....කඳුල.....

Published by ZuRi under on 5:42 PM

.....සමු ගැනීම.....

Published by ZuRi under on 5:35 PM

.....මතක.....

Published by ZuRi under on 5:06 PM