......සිත්කවි......

ආදරය කවිකර

Published by ZuRi under on 11:51 AM

4 comments:

koolbird said... @ May 15, 2010 at 7:43 PM

I like this poem very much

Anonymous said... @ May 16, 2010 at 8:23 PM

harima lassanayi sis

සුදු රෝස said... @ May 30, 2010 at 11:56 AM

හ්ම්..... මගේ ජීවිතයටත් බොහොම සමීපයෙන් ඇදිල යන පද පේලියක්....

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:48 PM

@ Koolbird, thank you bro.
@ Anonymous, ස්තුතියි ඔබටත්.
@ සුදු රෝස,ස්තුතියි සහෝදරී.

Post a Comment