......සිත්කවි......

.....අතීතය.....

Published by ZuRi under on 6:11 PM

2 comments:

සුදු රෝස said... @ May 30, 2010 at 11:53 AM

ඇත්ත වචන ටිකක් සහොදරී..... බොහොම අගෙයි

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:41 PM

ස්තුතියි සහෝදරී ප්‍රතිචාරයට.

Post a Comment