......සිත්කවි......

........අවුරුදු පැනය........

Published by ZuRi under on 12:03 PM

2 comments:

Anonymous said... @ September 26, 2010 at 9:41 AM

මධ්‍යම පන්තික අරගලය. දිගටම මෙවැනි නිර්මාණ කරන්න.

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:43 PM

ස්තුතියි සහෝ ඔබගේ වටිනා ප්‍රතිචාරයට. උත්සාහ කරන්නම්.

Post a Comment